دیود زنر P6KE200CA
3,000 تومان
3,000 تومان
3,500 تومان
3,500 تومان
5,000 تومان
7,000 تومان
5,000 تومان
7,500 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
4,500 تومان